Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Palvelut


HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT


- Suositeltavat perustehtävät
- Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät
- Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät
- Lisäselvitykset


Kokoukset
Hallituksen kokoukset
Kokousasioiden valmistelu
Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin
Pöytäkirjan pito ja pöytäkirjan laadinta
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen
Kokouksiin osallistuminen


Yhtiökokoukset
Kokousasioiden valmistelu
Kokouskutsun toimittaminen liitteinen yhtiöjärjestyksen ja asunto- osakeyhtiölain mukaisesti
Pöytäkirjan pito ja pöytäkirjan laadinta
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen
Kokouksiin osallistuminen


Muut kokoukset
Valmistelu ja järjestäminen


Kiinteistön sopimusaasiat
Vuokra-, vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta. Kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta Uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät:
- Takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi
koko kiinteistöstä sekä takuutarkastuksesta huolehtiminen
- Vakuuksien seuranta
- 10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi
Muut korjausrakentamistehtävät
Sopimusriitaneuvottelujen käynnistäminen
Sopimusriitojen hoitaminen - ulkop.asiantuntija

Johtaminen ja valvonta
Vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa
Häiriöt: huomautusten, varoitusten, irtisanomis- ja purkamisilmoi tusten laatiminen ja toimittaminen sekä mahdollisten jatkotoimen piteiden käynnistäminen häätö- ja hallintaanottotilanteissa Häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet - ulkop.asiantuntija
Palo- pelastustoiminnan ylläpitotehtävät
Turvallisuussuunnitelman laatiminen - ulkop.asiantuntija
Sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät
Lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät
Kiinteistöstrategian laatiminen - ulkop.asiantuntija


KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN
KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT


Ylläpitotaso ja huoltokirja
Ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen
Huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen
Huoltokirjan laatiminen - ulkop.asiantuntija
Huoltokirjan päivittäminen

Kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen
Kiinteistönhoitotyön suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen
Erikoislaitehuoltojen järjestäminen
Kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinta


Kunnossapidon suunnittelu ja seuranta
Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet
Kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen
Yhtiön edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä
Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten hoitaminen
Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi
Kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman laatiminen kustannusarvioineen


Korjaus- ja perusparannushankkeet
Hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksenteko prosessin läpivieminen
Työnaikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen
Korjaustarvetutkimusten ja -tarkastusten teettäminen
Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen
Teknisten selvitysten teettäminen
Konsulttien kilpailuttaminen
Suunnittelukokouksiin osallistuminen


Urakkakilpailut ja sopimukset
Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite)
Tarjouspyynnöistä huolehtiminen
Tarjousten pyytäminen
Tarjousvertailujen laatiminen
Urakkaneuvotteluihin osallistuminen
Urakkasopimuksen laatiminen


Työn toteutus ja valvonta
Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen
Valvonta ja ohjaus
Maksuerien hyväksyminen
Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika
Vastaanottoon osallistuminen
Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen
Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen
Korjaus- ja perusparannusurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen

Isännöinti-Moduli Oy, Lundinkatu 9, 06100 Porvoo, Puh 010 256 3142

  näytä normaaliversio » Ylös